U BPK Goražde gradit će se više elektrana

0

Vlada BPK Goražde na 51. redovnoj sjednici, dala je saglasnost na prijedlog ugovora i Odluku o dodjeli koncesija za izradu, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje solarnih elektrana na lokalitetima VE “Kacelj”, FNE “Jahorina” FNE “Jahorina 1” i FNE “Jahorina 2”.

Ovom odlukom privrednom društvu TLG d.o.o. Travnik,  dodjeljuje se koncesije na period od trideset godina.

Koncesijama je predviđena izgradnja više solarnih i vjetro elektrana čija je ukupna snaga 800 MW, a kroz uplatu jednokratnih i tekućih koncesionih naknada očekuju se značajni prihodi u budžetu BPK Goražde i lokalalnih zajednica u njegovom sastavu.

Zaključkom Vlade BPK Goražde, saglasnost je data ministru za privredu za zaključivanje ugovora o zasnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu države. 

Po dobijanju ove saglasnosti, ugovor na period od deset godina će biti zaključen sa privrednim društvom Elegija d.o.o. Sarajevo, radi realizacije projekta izgradnje male hidroelktrane-MHE Vražalice u općini Pale-Prača,  sa instaliranom naponskom snagom od 500 KW.