Tri investitora stižu u Tuzlu, gradit će poslovne objekte

0

Gradsko vijeće grada Tuzle na jučerašnjoj sjednici je donijelo Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača i davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle, a koje se nalaze u Poslovnoj zoni Kreka Sjever.

Na licitaciji održanoj dana 30.05.2022. godine, najpovoljniji ponuđači u postupku opterećenja pravom građenja nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle su pravna lica:  „Zlatnik“ d.o.o. Tuzla, „Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje“ d.o.o. Tuzla i „Koala Paintings“ d.o.o. Tešanj.

Za poslovni kompleks označen u Regulacionom planu pod brojem „17“ prihvaćen je ponuda pravnog lica „Zlatnik“ d.o.o. Tuzla u iznosu mjesečne naknade (zakupnine) od 37 KM/m2, sa uračunatim PDV-om, prenosi Tuzla info.

Za poslovni kompleks označen u Regulacionom planu pod brojem „18“ prihvaćena je ponuda pravnog lica „Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje“ d.o.o. Tuzla u iznosu mjesečne naknade (zakupnine) od 38 KM/2, sa uračunatim PDV-om.

Za poslovni kompleks označen u Regulacionom planu pod brojem „13“ prihvaćena je ponuda pravnog lica „Koala Paintings“ d.o.o. Tešanj  od 30 KM/m2, sa uračunatim PDV-om.

Odlukom GV Tuzla data je se saglasnost Gradonačelniku Grada Tuzle ili drugom licu koje gradonačelnik posebno opunomoći, da sa najpovoljnijim ponuđačima zaključi ugovor o osnivanju prava građenja, na nekretninama i po utvrđenim mjesečnim naknadama .

Najpovoljniji ponuđači su u obavezi da nakon pravosnažnosti odobrenja za građenje pribavljenog od strane nadležne službe, započnu radove na objektu u roku od 12 mjeseci od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje, te otvore najmanje jedno radno mjesto na 100 m² bruto površine građevinske parcele na kojoj je planirana izgradnja poslovnog objekta.