Smanjena prosječna plata u Federaciji

0

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za decembar 2023. godine u Federaciji BiH iznosi 1.296 KM i nominalno je niža za 1,1% a realno niža za 0,9%, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna neto plata nominalno je viša za 9,8% a realno viša za 9%.

U odnosu na novembar 2023. godine, najveće smanjenje je zabilježeno u djelatnostima Prerađivačka industrija za 4,3%, Prijevoz i skladištenje za 2,8%, i Vađenje ruda i kamena za 2,3%.

U isto vrijeme najveće povečanje zabilježeno je u djelatnostima Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 3,9%, Stručne, naučne i tehničke djelatnosti za 2,1% i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnostiza 1,9%.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za decembar 2023. godine u Federaciji BiH iznosi 2.018 KM i nominalno je niža za 0,9% a realno niža za 0,7% u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za decembar nominalno je viša za 10,2% a realno viša za 9,3%.