ProCredit grupacija ostvarila odlične rezultate i dodatno ojačala poziciju na tržištu u prvoj polovini 2019. godine

0
  • Rast bruto kreditnog portfolija za 5% od početka godine (217 miliona EUR)

  • Neto prihod od kamata i provizije veći u odnosu na isti period prošle godine

  • Konsolidovani rezultat od 22,9 miliona EUR (u prvoj polovini 2018. godine: 26,7 miliona EUR) u skladu sa očekivanjima grupacije

  • Sa međunarodnim institucijama poput EIF-a i IFC-a zaključeni dodatni ugovori o saradnji u cilju finansiranja inovativnih i eko ulaganja malih i srednjih preduzeća aktivnih na tržištima u razvoju na kojima grupacija posluje

  • Potvrđena prognoza za cijelu godinu

Za ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) i ProCredit banke, koje su uglavnom aktivne na području Jugoistočne i Istočne Evrope, prva polovina finansijske 2019. godine bila je u skladu sa očekivanjima ove kompanije. Bruto kreditni portfolio ProCredit grupacije, koja se na svojim tržištima pozicionirala kao glavna banka (Hausbank) za mala i srednja preduzeća (MSP), je iz njenog neprekidnog poslovanja od početka godine porastao za solidnih 217 miliona EUR (+5%), na iznos od 4,6 milijardi EUR.

Grupacija je u kreditnom poslovanju usmjerena na održivo finansiranje ulaganja inovativnih MSP koja ostvaruju visoki rast i koja imaju stabilnu i formaliziranu strukturu. Poseban naglasak stavlja se na promociju eko kredita, finansiranje domaće proizvodnje i jačanje poljoprivrednog sektora. Krediti za preduzeća čine 93% aktivnih kredita ProCredit grupacije.

Sa krajem drugog kvartala 2019. godine, obim depozita klijenata u neprekidnom poslovanju iznosio je 3,9 milijardi EUR, što predstavlja povećanje od 63 miliona EUR (1,7%) u odnosu na prethodnu godinu. Kao odraz pozitivnih događaja nastalih provođenjem digitalne strategije grupacije – ProCredit DIRECT, ostvaren je i rast depozita fizičkih lica, čime je nadoknađeno smanjenje iz 2018. godine.

Zahvaljujući rastu portfolija, u prvoj polovini 2019. godine zabilježeno je povećanje neto prihoda od kamate na 92,7 miliona EUR (u prvoj polovini 2018. godine: 92,1 milion EUR). Neto kamatna marža od 3,1% na kraju drugog kvartala 2019. godine bila je stabilna, na istom nivou kao i na kraju prvog kvartala, čime su postavljeni temelji za rast neto kamatnog prihoda sa budućim rastom portfolija.

Troškovi rezervi za kreditni rizik porasli su u odnosu na prošlu godinu za 4,1 milion EUR u prvoj polovini 2019. godine (u prvoj polovini 2018. godine: -0,1 milion EUR). Međutim, ukupno posmatrano, u prvoj polovini 2019. godine kvalitet portfolija dodatno je poboljšan. Udio nekvalitetnih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju neprekidnog poslovanja od 2,9% pokazuje blago poboljšanje ionako dobrog rezultata zabilježenog krajem prošle godine (na dan 31.12. 2018. godine: 3,1%). Koeficijent pokrića rizika također je poboljšan u prvoj polovini 2019. godine, i to sa 90,8% koliko je iznosio 31.12.2018. godine na 94,9% sa 30.06.2019. godine. Neto otpisi, koji su u prvoj polovini 2019. godine iznosili  0,1%, i dalje su, kao i inače, vrlo niski.

Neto prihod od naknada i provizija porastao je za 1,8 miliona EUR (7,4%), na 25,8 miliona EUR (u prvoj polovini 2018. godine: 24,0 miliona). Ovo povećanje je, prije svega, rezultat strategije direktnog bankarstva koju je provela ProCredit grupacija. 

Povećanje operativnih troškova za 2,1 milion EUR, na 83,5 miliona EUR (u prvoj polovini 2018. godine: 81,4 miliona EUR), uglavnom je uzrokovano troškovima marketinških aktivnosti vezanim za uvođenje ProCredit DIRECT-a.

Umanjenje profita (the result from discontinued operations) od -1,5 miliona EUR uglavnom predstavljaju očekivani gubici od planirane prodaje ProCredit Bank Kolumbija, za koju se čeka saglasnost kolumbijskih vlasti.

Ukupni konsolidovani rezultat ProCredit grupacije za prvu polovinu 2019. godine iznosio je 22,9 miliona EUR, što je 3,8 miliona EUR manje nego u prethodnoj godini (u prvoj polovini 2018. godine: 26,7 miliona EUR), a što je u velikoj mjeri u skladu sa očekivanjima. 

Omjer rashoda i prihoda ProCredit grupacije u njenom neprekidnom poslovanju od 70,7% za prvu polovinu 2019. godine blago je povećan u odnosu na prošlu godinu (u prvoj polovini 2018. godine: 70,2%). Koeficijent redovnog osnovnog kapitala koji je na dan 30.06.2019. godine iznosio 14,3%, bio je na istom nivou kao na kraju 2018. godine.

Eko portfolio grupacije nastavlja sa snažnim rastom u prvoj polovini 2019. godine, i povećan je za 34 miliona EUR, na 711 miliona EUR, te sada čini 15,6% ukupnog kreditnog portfolija. Time je naglašena velika važnost koju grupacija pridaje finansiranju eko i održivih ulaganja njenih klijenata. 

Snažna pozicija na tržištu MSP u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi, omogućila je ProCredit grupaciji da u finansijskoj 2019. godini zaključi dodatne ugovore o saradnji sa međunarodnim institucijama čiji mandat obuhvata održivu promociju MSP u ovim područjima.

U julu 2019. godine saradnja sa Evropskim investicionim fondom (EIF), u cilju promocije kreditiranja inovativnih MSP u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, putem InnovFin garantnog programa, proširena je za dodatnih 800 miliona EUR, čime je ukupni obim povećan na 1,6 milijardi EUR. Na ovaj način će biti podržana nastojanja ProCredit grupacije za efikasno povećanje kreditnog portfolija ciljnih MSP uvažavajući rizikom ponderisanu aktivu i uz osiguranje kvalitetnog obezbjeđenja kredita. 

U maju 2019. godine potpisan je ugovor sa Međunarodnom finansijskom korporacijom Svjetske banke (IFC) o plasiranju 90 miliona USD u eko obveznice. Ovaj ugovor predstavlja prekretnicu u finansiranju eko ulaganja MSP-a u Istočnoj Evropi u oblastima energetske efikasnosti, obnovljive energije i ekološki prihvatljivih mjera („eko krediti”).

Uprava kompanije ponovo potvrđuje svoju prognozu rasta bruto kreditnog portfolija od 10–13% za godinu u cjelini. Grupacija također ponavlja svoju prognozu omjera rashoda i prihoda u iznosu manjem od 70% i konsolidovani rezultat između 48 miliona EUR i 55 miliona EUR. Očekuje se da će koeficijent redovnog osnovnog kapitala (puna stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1 fully loaded)) i dalje prelaziti 13%.  

Od danas je polugodišnji izvještaj grupacije dostupan na njemačkom i engleskom jeziku na web stranici ProCredit Holding-a u rubrici Investor Relations.