Problemi u MKO: Veliki pad dobiti i rast kamata

0

Mikrokreditne organizacije (MKO) u Federaciji BiH u prva tri mjeseca ove godine zabilježile su pad dobiti za čak 40,9 posto, piše BiznisInfo.

Podsjetimo da ove organizacije dijele sudbinu bankarskog sektora, odnosno da su pogođene krizom i da su uvodile moratorije na otplatu kredita.

Ranije smo objavili da je pad dobiti banaka u FBiH u prvom kvartalu bio oko 19 posto. No, pravi efekti krize u oba sektora moći će se analizirati tek na kraju godine.

Ukupan finansijski rezultat na nivou mikrokreditnog sektora FBiH za period od 1. januara do 31. marta 2020. godine iznosio je tri miliona KM, što je za 2,1 milion KM ili 40,9% manje u odnosu na isti period 2019. godine.

Prosječne efektivne kamatne stope (EKS) u mikrokreditnom sektoru skočile su na 24,85 posto, sa 23,57 posto iz istog perioda lani. EKS na dugoročne kredite porasle su na čak 33,31 posto sa 29,42 posto.

U FBiH je sa 31. martom dozvolu za rad imalo 14 MKO koje čine mikrokreditni sektor u FBiH, od toga 11 MKF (fondacije) i tri MKD (društva). U odnosu na kraj 2019. godine, nije bilo promjena u broju MKO.

Osnovni pokazatelji poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH ukazuju na pad ukupne aktive, mikrokreditnog portfolia i obaveza po uzetim kreditima, dok ukupni kapital i broj zaposlenih bilježe rast.

  • Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine iznosi 621,4 miliona KM i za 8,2 miliona KM ili 1,3% je manja u odnosu na 31.12.2019. godine.
  • Ukupni neto mikrokrediti iznose 502,9 miliona KM, što čini 81% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i manji su za 3,9 miliona KM ili 0,7% u odnosu na 31.12.2019. godine.
  • Ukupne obaveze po uzetim kreditima mikrokreditnog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine iznose 292,8 miliona KM, sa učešćem od 47,1% u ukupnoj pasivi i manje su za 10,8 miliona KM ili 3,5% u odnosu na 31.12.2019. godine.
  • Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH sa 31.03.2020. godine iznosi 299,6 miliona KM ili 48,2% ukupne pasive i veći je za 5,3 miliona KM ili 1,8% u odnosu na kraj 2019. godine.
  • Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH sa 31.03.2020. godine je 19,70%, što je u okviru propisanog pokazatelja (do 45%), a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 1,65%, što je u skladu sa propisanim ograničenjem poslovanja, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

D. Sinanović