Potpisan Kolektivni ugovor za građevinarstvo: Najniža satnica 3,25 KM neto

0

Udruženje poslodavaca FBiH i Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala FBIH potpisali Kolektivni ugovor: Najniža satnica 3.25 KM neto

Džemal Hasković, predsjednik Pregovaračkog tima UPFBiH/Grupacije poslodavaca za djelatnost građevinarstva pri UPFBiH i Murat Škamo, predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala FBiH, potpisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom definirana je najniža satnica koja sada iznosi 3,25 KM neto, dok će minimalna plaća iznositi između 650 i 670 KM plus topli obrok, prevoz i druga davanja.

„Ovaj Kolektivni ugovor za djelatnost građevinarstva rezultat je visokog stepena saglasnosti koji smo imali sa predstavnicima Sindikata tokom pregovora. On je rezultat maksimalnih napora poslodavaca i sindikata. Svi zajedno očekujemo da i nadležne institucije vlasti daju svoj doprinos povećanju minimalne plaće na način da smanje opterećenja na rad na maksimalno 30 posto, donesu odredbe o zakonu o dobiti kojim će se reinvestiranje osloboditi plaćanja poreza na dobit te smanje i ukinu brojne parafiskalne namete koje su poslodavci obavezni plaćati“, kazao je Hasković.

Murat Škamo je naglasio značaj potpisivanja Kolektivnog ugovora za građevinsku djelatnost u FBiH, tim prije što je ovo prvi ugovor koji se potpisuje nakon 20 godina.  

„Osim dogovorene satnice koja sada iznosi 3.25 KM neto, utvrđeni su i dodaci na plaću i to za prekovremeni rad najmanje 20 posto od neto satnice, noćni rad najmanje 25 posto od neto satnice, rad na dan sedmičnog odmora najmanje 30 posto od neto satnice te rad u dane praznika koji su po zakonu neradni najmanje 50 posto od neto satnice“, rekao je Škamo.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević izrazio je u ime UPFBiH iznenađenje reakcijama rukovodstva Saveza samostalnih sindikata BiH u vezi sa određivanjem minimalne plaće.

 „Potpuno nam je nejasno ponašanje rukovodstva, čiji članovi danas potpisuju kolektivne ugovore, a već sutra izlaze sa novim, povećanim zahtjevima. Ne želimo da se teško uspostavljeno povjerenje poljulja te ih pozivamo da nastavimo saradnju u obostranom interesu“, kazao je Pandurević.

Kolektivni ugovor zaključen je na period od godinu dana. Potpisanim Kolektivnim ugovorom   reguliraju se pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, važenje Kolektivnog ugovora, način utvrđivanja plaće i naknada plaće, utvrđivanje najniže satnice i niže od najniže satnice, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada;, naknada plaće u slučaju smrti radnika i člana uže porodice, za vrijeme odsustva sa rada, za vrijeme bolesti radnika i u vrijeme rada na terenu.

Također se reguliraju i način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, uslove i visina naknade plaće zbog odsustva sa radnog mjesta žene za vrijeme trudnoće u slučaju kad ne može biti raspoređena na druge poslove, pravo na otpremninu,  uslovi za rad sindikata,, postupak kolektivnog pregovaranja i načina mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, postupak kolektivnog pregovaranja, zaključivanja i otkazivanja kolektivnog ugovora  te drugih pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca  i radnika koja nisu ili nisu u cijelosti  uređena Zakonom o radu i drugim propisima, odnosno, pitanja za koja je Zakon predvidio da će biti uređena kolektivnim ugovorom.

Potpisani Kolektivni ugovor će se početi primjenjivati dan nakon objavljivanja u Službenim novinama.

Od početka augusta potpisani su kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH i za djelatnost šumarstva, prerade drveta i papira, a planirano je da se u narednih dvadesetak dana potpišu i ostali kolektivni ugovori između UPFBiH i sindikata iz realnog sektora.