Poslodavci održali sastanak s Vladom FBH: Nastaviti i ubrzati započete reformske procese

0

U u prostorijama Vlade FBiH u utorak je održan sastanak predstavnika Vlade Federacije BiH i reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH. U ime Vlade FBiH sastanku su prisustvovali premijer Nermin Nikšić, dopremijer i ministar financija Toni Kraljević, dopremijer i ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, ministar pravde Vedran Škobić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

U delegaciji Udruženja poslodavaca u FBiH bili su predsjednik UPFBiHAdnan Smailbegović, direktor Mario Nenadić i članovi Upravnog odbora UPFBiH Safudin Čengić, Adem Hanić, Ladislav Bevanda i Rasim Memagić.

Predstavnici UPFBiH naglasili su prioritete za tekuću godinu koje je usvojio Upravni odbor Udruženja, a odnose se na fiskalne i parafiskalne reforme i liberalizaciju tržišta rada.

“Potrebno je nastaviti i ubrzati reformske procese kada se radi o fiskalnim i parafiskalnim opterećenjima privrede u FBiH, a posebno na kvalitetan i održiv način riješiti pitanja doprinosa, poreza na dohodak i dobit te s tim u vezi urediti i pitanje minimalne plate i drugih primanja zaposlenih u realnom sektoru u FBiH”, složili su se učesnici sastanka .

Predstavnici Vlade FBiH ukazali su na važnost očuvanja ravnoteže unutar sistema, vodeći računa o negativnom trendu u punjenju Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, ali i održivosti sistema drugih obaveza prema korisnicima u FBiH. Do donošenja seta fiskalnih propisa i fiskalizacije, poslodavci su pozvani da maksimalno, kao prelazno rješenje, iskoriste odluke Vlade FBiH o povećanju primanja radnika kroz isplatu neoporezivih iznosa pomoći odobrene odgovarajućom Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavaca i isplati jednokratne pomoći i sa predstavnicima Vlade nastave razgovore.

Tokom sastanka,poslodavci su naglasili važnost reforme i liberalizacije tržišta rada u FBiH, kroz hitno usvajanje Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH i Zakona o radu. Ovi zakoni su pripremljeni i upućeni u proceduru i očekuje se njihovo skoro razmatranje i usvajanje. Posebno je važno da se ovim propisima razdvoje evidencije nezaposlenih osoba od aktivnih tražitelja posla što stvara veliku konfuziju na tržištu radne snage u FBiH.  Programe i projekte zapošljavanja u FBiH, kao i projekte i fondove za posebne namjene, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i druge isključene grupe na tržištu rada,  potrebno je stalno ažurirati i prilagođavati trenutnim potrebama, na čemu će nastaviti sa radom predstavnici resornog Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH sa poslodavcima i drugim zainteresiranim grupama .

“Reforma zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite su za poslovno okruženje još jedno od važnih i prioritetnih pitanja”, naglasili su poslodavci, a s čime su se složili i članovi Vlade FBiH.

Nije primjereno trenutno zakonsko rješenje, prema kojem ukupan teret od 42 dana bolovanja u FBiH pada isključivo na teret poslodavaca, kao i da se obaveza liječenja povreda na radu, bez obzira na krivicu i odgovornost poslodavca, prenosi isključivo na poslodavce. Zdravstveno osiguranje i zaštitu, potrebno je preurediti i modernizirati te se podržava nastavak zajedničkog rada predstavnika vlasti i poslodavaca, na skorim reformama u ovoj oblasti, a koje predvodi resorno Ministarstvo zdravstva u Vladi FBiH.

Još jedno od važnih pitanja koje su poslodavci postavili visoko na ljestvici prioriteta jeste pitanje cijene električne energije i pripreme za procese posebnih obaveza prema pravilima EU, a koje se odnose na pitanje plaćanja posebnih obaveza za korištenje “prljave” energije, a što će početi već 1.1.2026. godine, za što se sistem u BiH pa tako i izvoznici i privreda trebaju dobro i kvalitetno pripremiti, kako bi poboljšali I što više očuvali svoju konkurentnost na inozemnom tržištu.

Premijer je na zahtjev poslodavaca, najavio rješavanje pitanja koja su dovela do blokade rada Ekonomsko socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, kao ključne fokusne tačke razgovora predstavnika vlasti te reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata u FBiH.

Ministar pravde pozvao je predstavnike poslodavaca da se aktivno uključe u pripremu novog Zakona o kaznenom postupku, kako bi se ažurirale određene odredbe ovog zakona koje se odnose na pitanja prilagodbe novom sistemu i standardima EU te osigurala pravna sigurnost stranim i domaćim investitorima kapitala, malim investitorima i kreditorima, a što su već uredile zemlje u okruženju, ali i Republika Srpska svojim zakonom.

Ova i brojna druga pitanja, bila su predmet vrlo konstruktivne rasprave učesnika sastanka, a pored ostaloga govorilo se i o potrebama usklađivanja Sistema školstva sa potrebama tržišta rada, skorim objavama grantova i projekata namjenjenih poduzetnicima u FBiH.

Zaključeno je, također, da će se uspostavljena praksa razmjene informacija o prioritetima i pokrenutim aktivnostima nastaviti kroz najavljenu uspostavu Ekonomsko socijalnog vijeća i redovne mjesečne pregledne sastanke Vlade FBiH I Udruženja poslodavaca u FBiH.