Poslodavci: Hitno unaprijediti Zakon o zaštiti na radu FBiH

0

Zakon o zaštiti na radu Federacije BiH potrebno je unaprijediti i što prije donijeti oko 30 podzakonskih akata koji će promoći u njegovoj efikasnoj provedbi u kompanijama, istaknuto je na Okruglom stolu o temi  “Primjena novog Zakona o zaštiti na radu – ključni nalazi analize upravljanja zaštitom na radu u kompanijama u FBiH i prijedlozi za unapređenje”, kojeg je organiziralo Udruženje poslodavaca u FBiH. Okrugl stol je organiziran u okviru projekta „Uspostava Help deska za upravljanje zaštitom na radu“, kojeg provodi UPFBiH uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.  

„Oblast zaštite na radu je od izuzetnog interesa kako radnicima, tako i poslodavcima, a u konačnici i društvu u cjelini. Kroz prethodne aktivnosti u okviru projekta kojeg provodimo smo utvrdili dobre, ali i nedovoljno dobre strane Zakona o zaštiti na radu FBiH, tako da prostor za njegovo unapređenje postoji. Ono što bih istaknuo kao najveću primjedbu poslodavaca jeste da su određeni procesi zaštite na radu preskupi. Ne želimo zaštitu na radu doživjeti kao još jedno fiskalno ili parafiskalno opterećenje, novac koji moramo usmjeriti na procese želimo usmjeriti na radnike“. Također, Udruženje poslodavaca u FBiH će u skladu sa zaključcima i projektnim ciljevima pripremiti konkretne primjedbe za izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata u cilju poboljšanja ove oblasti kazao je Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Ernis Imamović, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike za oblast rada, zaštite na radu i zapošljavanje istaknuo je da je novi Zakon o radu FBiH u potpunosti prilagođen evropskim standardima.

„Do sada smo donijeli devet podzakonskih akata, a potrebno ih je donijeti još 30. Ono što možemo reći jeste da je došlo do drastičnog pada povreda na radu i smrtnih slučajeva. Tako smo u ovoj godini imali šest smrtnih slučajeva, a prošle godine tri puta više. Mora se urediti zaštita na radu kod poslodavaca. Najčešći uzrok povreda na radu je nepridržavanje mjera zaštita na radu od strane radnika“, rekao je Imamović.   

Projekt koordinator Međunarodne organizacije rada Dženan Trbić je obraćajući se prisutnima iskazao zadovoljstvo saradnjom i rezultatima ostvarenim u okviru projekta „Uspotava Help deska za upravljanje zaštitom na radu“.

U okviru projekta provedena je anketa i intervjui sa poslodavcima u FBiH, a rezultate ankete i intervjua predstavio je Haris Deović, stručnjak za zaštitu na radu.

„Anketa  je pokazalada je 48 posto kompanija spremno primjenjivati mjere zaštite na radu, 28 posto je već ispunilo te obaveze, dok je 24 posto anketiranih reklo da ispunjavanje obaveza zavisi od cijene.  U prerađivačkoj industriji je 70 posto poslodavaca spremno primjenjivati mjere zaštite na radu, a isti procenat je već uradio dokument procjene rizika. Istraživanje je pokazalo da je 93 posto kompanija spremno provoditi mjere zaštite na radu na osnovu Procjene rizika. Za većinu kompanija cijena za izradu akta procjene rizika je velika i neprihvatljiva, a kompanijama veliki problem predstavlja različito tumačenje zakona“, kazao je Deović.

Na osnovu provedene analize i intervjua, šest treninga za preko 100 kompanija iz različitih sektora , kao i primjedbi dostavljenih putem uspostavljenog Help deska, UPFBiH je identificiralo probleme sa kojima se susreću poslodavci u provedbi novog Zakona o zaštiti na radu.

„Najviše poslodavaca se žalilo na visoke cijene usluga za izradu akta za procjenu rizika, zatim na metodologiju za izradu akta o procjeni rizika. Smatramo da bi trebala biti primjenjena metodologija koja se primjenjuja u zemljama EU i regiona. Iako je trebalo biti formirano šest mjeseci nakon početka primjene, Vijeće za zaštitu na radu još nije formirano i smatramo da to treba uraditi hitno. Za poslodavce je neprihvatljivo da kompanije koje imaju jedno radno mjesto sa povećanim rizikom moraju imati zaposlenog radnika za zaštitu na radu“, pobrojala je Mersiha Jusić, sekretar UPFBiH primjedbe na novi Zakon o zaštiti na radu FBiH.

Emir Hamidović, menadžer za zdravlje i sigurnost na radu u kompaniji Natron Hayat naglasio je da mora postojati opredjeljenje poslodavca za provedbu mjera zaštite na radu na poslu, ali se mora raditi i na promjeni svijesti uposlenika. Kao rezultat takvog pristupa u ovoj kompaniji je značajno smanjen broj povreda na radu.

Više informacija o projektu može se naći na linku:   https://helpdesk.upfbih.ba/ 

Projekat “Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu”se provodi u sklopu projekta “EU4Business Recovery” koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode ga GIZ, MOR i UNDP. EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19.  Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.