Posao od 805 hiljada KM: Glasačke listiće štampat će sarajevska firma

0

Centralna izborna komisija BiH je na 36. (hitnoj) sjednici održanoj danas donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kojom se Okvirni sporazum za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine dodjeljuje ponuđaču “Unioninvestplastika” Sarajevo.

Ponuđaču „Unioninvestplastika“ Sarajevo će, nakon pravosnažnosti navedene odluke i nakon što budu ispunjeni zakonski uslovi, biti dodjeljen okvirni sporazum na ukupnu vrijednost u iznosu od 688.485 KM bez PDV-a, odnosno 805.528 KM sa PDV-om, na period do dvije godine.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda dostavljene su dvije ponude za usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine.

Osim izabranog ponuđača, ponudu je dostavila i grupa ponuđača čiji je predstavnik „Atlantik BB“ doo Banja Luka, koji su za predmetnu uslugu ponudili cijenu u iznosu od 920.002 KM bez PDV-a, odnosno 1.076.402 KM sa PDV-om.

Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2020. godine dozvoljena je žalba Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od 10 dana od dana prijema odluke.