Porasla zarada mikrokreditnih organizacija u FBiH

0

Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u prva tri mjeseca ove godine iskazan je pozitivan finansijski rezultat (zarada) u iznosu od 3,8 miliona KM, što je za 0,7 miliona KM više u odnosu na isti period 2020. godine.

Mikrokreditna društva (MKD) su iskazala neto dobit u iznosu od 0,4 miliona KM, dok su Miktokreditne fondacije (MKF) iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 3,4 miliona KM.

Sedam MKF i dva MKD su iskazali višak prihoda nad rashodima, odnosno neto dobit, dok su četiri MKF i jedno MKD iskazali manjak prihoda nad rashodima, odnosno gubitak u poslovanju.

U FBiH sa 31.03.2021. godine, dozvolu za rad FBA ima 14 MKO koje čine mikrokreditni sektor u FBiH, od toga 11 MKF (neprofitne organizacije) i tri MKD (profitne organizacije).

Sa 31.03.2021. godine, MKO sa sjedištem u FBiH su poslovale putem 360 organizacionih dijelova, u kojima je zaposleno 1.393 radnika, što je za jednog radnika manje u odnosu na 31.12.2020. godine.

Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH sa 31.03.2021. godine iznosi 659,8 miliona KM i za 1,7 miliona KM ili 0,3% je veća u odnosu na 31.12.2020. godine. U posmatranom periodu stopa rasta ukupne aktive MKD je 1,9%, dok je stopa pada aktive MKF 0,3%.

Ukupni neto mikrokrediti iznose 530,6 miliona KM, što čini 80,4% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i zabilježili su pad od 3,2 miliona KM ili 0,6% u odnosu na 31.12.2020. godine.

Stopa rasta neto mikrokredita u odnosu na 31.12.2020. godine u MKD je 1,7%, dok je stopa pada u MKF 1,5%.

Pokazatelji kvaliteta mikrokreditnog portfolija na nivou sektora (portfolio u riziku preko 30 dana – 1,55% i otpisi – 1,21%) su u okviru propisanih ograničenja. Portfolio u riziku preko 30 dana iskazuje povećanje, dok je stopa otpisa na istom nivou u odnosu na kraj 2020. godine.

Ukupne obaveze po uzetim kreditima mikrokreditnog sektora u FBiH iznose 312,5 miliona KM, sa učešćem od 47,4% u ukupnoj pasivi i manje su za 2,9 miliona KM ili 0,9% u odnosu na 31.12.2020. godine.

U posmatranom periodu rast kreditnih obaveza MKD je 1,3%, dok su kreditne obaveze MKF zabilježile pad od 2,1%.

Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH iznosi 316,7 miliona KM ili 48% ukupne pasive i veći je za 5,2 miliona KM ili 1,7% u odnosu na kraj 2020. godine, pri čemu je stopa rasta ukupnog kapitala MKD 3,5%, a MKF 1,3%, prema podacima Agencije za statistiku BiH.

Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH sa 31.03.2021. godine je 18,38%, što je u okviru propisanog pokazatelja, a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 2,45%, što je u skladu sa propisanim ograničenjem poslovanja.