Podrška kreditima za finansiranje MSP-ova

0

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dalo je saglasnost ProCredit Bank d.d. Sarajevo za podnošenje kreditnog zahtjeva Razvojnoj banci Vijeća Evrope u iznosu 10 miliona eura za djelomično finansiranje potprojekata za produktivne investicije u malim i srednjim preduzećima koja su locirana u Bosni i Hercegovini.

Cilj je doprinijeti otvaranju novih stalnih i sezonskih radnih mjesta te zadržati postojeća jačanjem konkurentske pozicije malih i srednjih preduzeća – krajnjih korisnika keditnih sredstava u cijeloj BiH.

Također, Vijeće ministara BiH donijelo je zaključak kojim se potvrđuje da je dodjeljivanje kredita Evropske investicijske banke Intesa Sanpaolo banci d.d. BiH u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke.

Riječ je o kreditu vrijednom 60 miliona eura koji Evropska investicijska banka dodjeljuje Intesa Sanpaolo banci d.d. BiH za finansiranje određenih projekata u Bosni i Hercegovini koje provode mala i srednja preduzeća, srednje kapitalizirana preduzeća, subjekti iz javnog sektora, kao i drugi poduzetnici iz privatnog sektora, u cilju povećanja konkurentnosti i proizvodnih kapaciteta.