Najniža satnica u drvnoj i papirnoj industriji 2,90 KM

0

Suhad Ećo, u ime Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine / Grupacije poslodavaca za djelatnost drvne i papirne industrije i Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH potpisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost drvne i papirne industrije u Federaciji BiH.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom definirana je najniža satnica koja sada iznosi 2.90 KM neto.

„Dogovorena satnica je veća 25,5 posto u odnosu na prethodni kolektivni ugovor, a članice UPFBiH iz sektora šumarstva, prerade drveta i papira potvrdile su svoje društveno odgovorno poslovanje pristajući na značajno povećanje plaća. Prema upravo potpisanom Kolektivnom ugovor najniža osnovna plaća za prosječan fond sati od 176 u sektoru prerade drveta i papira iznosi 510 KM, a sa naknadama za topli obrok, prijevoz i regres ukupna najniža primanja u ovom sektoru će biti između 750 i 800 KM. Ovo je maksimum opterećenja koje poslodavci mogu podnijeti kada je u pitanju najniža plaća. Za značajnija povećanja nužno je znatno smanjiti doprinose i poreze na plaće koji su u ovom trenutku najviši u Evropi. Još jednom pozivamo predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH da usvoje Zakon o doprinosima koji neće biti veći od 30 posto, Zakon o porezu na dobit kojim se reinvestiranje oslobađa od plaćanja poreza na dobit i Zakon o porezu na dohodak FBiH. Na taj način će se stvoriti prostor za značajnije povećanje najnižih plaća u FBiH“, kazao je Ećo nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora.

Lejla Ćatić je istaknula da je za radnike u ovom sektoru potpisivanje Kolektivnog ugovora od izuzetne važnosti.

„Sektor drvne i papirne industrije ima veliki broj kompanija i zaposlenih, a plaće radnika su dosta niske. U Federaciji BiH ne postoji propis kojim se utvrđuje najniža plaća, odnosno minimum drugih materijalnih prava radnika, tako da Kolektivni ugovor kao izvor prava, predstavlja osnovni akt kojim se regulišu i štite prava i interesi radnika u ovakvim prilikama. Zakonom o radu radnici se uvode  u određana prava, pravo na isplatu plaće,  dodatke na plaću, naknade  po raznim osnovama, pravo na godišnji odmor i dr. prava“, kazala je Ćatić.

Kolektivni ugovor zaključen je na period od godinu dana. Istim je utvrđeno da  se plaća radnika obračunava po satnici koja ne može biti niža od 2,90 KM neto, a koja je povećana za 25 posto u odnosu na raniju. Radnici u sektorima drvne i papirne industrije ostvaruju pravo na dodatke za minuli rad, prekovremni rad, noćni rad, rad na dane sedmičnog odmora, rad na dane praznika  pravo na dodatak na plaću na otežane uvjete rada,  pravo na topli obrok, prevoz te druge naknade koje su također povećane u odnosu na raniji Kolektivni ugovor, kao i pravo na godišnji odmor  koji traje najmanje 21 dan sa mogućnošću uvećanja. Dodaci i naknade utvrđeni su u najnižem iznosu koji poslodavac mora poštovati. Na temelju ovog Kolektivnog ugovora sindikat i polodavac na razini kompanije mogu zaključiti pojedinačni kolektivni ugovor kojim će se utvrditi povoljnija prava zavisno od kompanije, djelatnosti kojom se bavi i broja uposlenih. Povoljnije pravo može se utvrditi i pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Potpisani Kolektivni ugovor će se početi primjenjivati dan nakon objavljivanja u Službenim novinama.

Početkom augusta potpisan je i Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH, a planirano je da se u narednih mjesec dana potpišu i ostali kolektivni ugovori između UPFBiH i sindikata iz realnog sektora.