Mala hidroelektrana Janjina imaće snagu od 4,47 MW

0

Na sajtu Vlade RS objavljen je tekst Zahtjeva za prethodnu procjenu o uticaju MHE Janjina J-1 na životnu sredinu, a koju bi gradila firma HE Bistrica iz Foče. Riječ je o maloj hidrocentrali (protočna, derivaciona) snage 4,473 MW i prosječne godišnje proizvodnje od 15,93 GWh, izvještava eKapija.

Do samog početka izrade ovog Zahtjeva za prethodnu procjenu o uticaju HE Janjina J-1 investitor je pribavio sve potrebne podloge, istraživanja, studije kao i idejni projekat i glavni projekat sa svim knjigama. Za ovaj projekat u prethodnom periodu bile su izdate ekološka i građevinska dozvola, koje su istekle, prenosi eKapija.

Pregradno mjesto i zahvat za MHE Janjina J-1 locirano je u opštini Čajniče na rijeci Janjini, na stacionaži 4+450 m od ušća u rijeku Drinu, dok se mašinska zgrada nalazi na teritotiji opštine Novo Goražde.

Planirano vrijeme izvođenja radova je od 24-30 mjeseci, zavisno od odabira tehnike kopanja tunela.

Izabrana lokacija pregradnog mjesta je usvojena poslije analize više pregradnih profila u kanjonoidnom dijelu toka rijeke Janjine na dionici uočenoj rješenjem u “Samoinicijativnoj studiji malih hidroelektrana na rijeci Bistrici i rijeci Janjini sa kotom uspora oko 475,00 mnm”.

Koncepcija tehničkog rješenja MHE Janjina J-1 je definisana sa pregradnom konstrukcijom, pa onda dolazi zahvat (ulazna građevina) tunel, vodostan, cjevovod pod pritiskom (nadzemnim) od vodostana do mašinske zgrade (koja je smještena na desnoj obali Drine ~270 m uzvodno od postojećeg mosta), a onda preko odvodne vade direktno u akumulaciju rijeke Drine.

Strateškim planom razvoja opštine Čajniče za period 2020 – 2027. godine na osnovu prirodnih mogućnosti, odnosno vodenih tokova čije se vode mogu pretvoriti u energiju, najčešće električnu, predviđena je putem koncesije izgradnja više mini hidroelektričnih centrala, i to tri na rijeci Janjini i dvije na rijeci Radojni.