Imenovani novi članovi NO-a u Igmanu i BNT-u

0

Vlada Federacije BiH danas je imenovala nove članove Nazornog odbora u preduzećima namjenske industrije Igman Konjic i BNT-TMiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnosti Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje Bernadina Alagića i Mustafe Fazlića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prethodno je data saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje Džane Smailbegović i Milene Brkić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Prije toga, data je saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva pravde donijela rješenja kojim se postavljaju na  dužnost direktora KPZ u Zenici na period od četiri godine Rusmir Isak, te za zamjenicu direktora KPZ Mostar na period od četiri godine Edita Hadžajlić.

Izmjenom Rješenja o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada je u ovo tijelo za člana imenovala Mirnu Sadiković uime Federalnog ministarstva trgovine.

Rješenjem je formirana Radna grupa za izradu Prednacrta zakona o federalnim robnim rezervama, koju čine predsjednik Tončo Bavrka (Federalna direkcija robnih rezervi), te članovi Elvis Bebaković (Federalno ministarstvo finansija), Pejo Janjić (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Stipo Buljan (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Zoran Šantić (Federalno ministarstvo zdravstva), Mirna Sadiković (Federalno ministarstvo trgovine), te predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Zadatak ove radne grupe je da u roku 90 dana pripremi i Vladi FBiH dostavi Prednacrt zakona o federalnim robnim rezervama.