Hercegovačka banka izgubila spor protiv Bobar banke težak 4,7 miliona KM

0

Hercegovačka banka iz Mostara izgubila je sudski spor protiv Bobar banke u kojem je tražila da joj se za 4,7 miliona KM oročenog depozita prizna status osiguranog kreditora i prioritet pri isplati priznatih potraživanja, saznaje poslovni portal Capital.

Naime, Viši privredni sud u Banjaluci odbio je žalbu Hercegovačke banke i potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 28. septembra 2015. godine kojom je odbijen zahtjev mostarske banke.

Hercegovačka banka obavezana je da Bobar banci u likvidaciji isplati troškove sudskog postupka u iznosu od 8.350 KM.

U obrazloženju presude, koja je u posjedu Capital-a, navedeno je da mostarska banka nije kreditor, već deponent, što isključuje primjenu zakonske odredbe koja kaže da se kao prioritetna potraživanja smatraju potraživanja osiguranih kreditora do vrijednosti njihovog osiguranja.

Sud je obrazložio da se kao osigurani depozit smatra onaj depozit koji je osiguran kod Agencije za osiguranje depozita BiH, a ne onaj koji je osiguran mjenicom, kako to smatra Hercegovačka banka.

U presudi Višeg privrednog suda istaknuto je i da „tužilac sudu nije pružio nijedan dokaz da je njegov depozit, koji je položio kod tuženog, osiguran u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH, što bi mu dalo prioritet u naplati“.

„Mjenica se ne može smatrati osiguranjem kako to smatra Hercegovačka banka, a koja bi mu dala prioritet u naplati prijavljenog potraživanja, te je slijedom toga i ovaj navod žalbe tužioca bez osnova“, navedeno je u presudi.

Likvidacioni upravnik Bobar banke Mile Maksimović rekao je za Capital da je očekivao ovakvu presudu Višeg privrednog suda.

On je naglasio da Bobar banka Agenciji za osiguranje depozita BiH duguje još oko 11,5 miliona KM na ime isplaćenih potraživanja do iznosa od 50.000 KM, te da za sudske sporove banka ima na raspolaganju oko 15 miliona KM.