Koliko je zaposlenih u komunalnoj privredi KS: Gras 1.541, Rad 1.155, ViK 886…

0

Vladi Kantona Sarajevo, na njeno traženje, Porezna uprava Federacije BiH dostavila je podatke o broju zaposlenih u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima u izvještajnom periodu od novembra 2014., 2015. do novembra 2016. godine.

Prateći broj uposlenih u cjelokupnom javnom sektoru, Vlada je za ovu priliku, zbog povećanih interesa javnosti, izdvojila i objedinila segment kantonalne komunalne privrede.

Prema ovim podacima, broj zaposlenih u KJKP “Gras“ u novembru mjesecu 2014. godine je iznosio 1.677, od toga je 1671 uposleni na neodređeno vrijeme i šest na određeno vrijeme. Godinu dana kasnije, 2015. godine taj broj je smanjen na 1.554, od toga 1.529 na neodređeno i 25 na određeno vrijeme. U novembru mjesecu 2016. godine, prema podacima Poreske uprave FBiH ukupno je zaposleno 1.541 osoba, od toga 1.491 na neodređeno i 50 osoba na određeno vrijeme.

U istom izvještajnom periodu , broj zaposnih u preduzeću „Park“ 2014. godine je iznosio 388, od toga 252 na neodređeno vrijeme, 80 na određeno vrijeme, 14 pripravnika i 40 uposlenih po osnovu ugovora o djelu. Taj broj je 2015. godine iznosio 327, sa 237 uposlenih na neodređeno i 90 na određeno vrijeme. U novembru 2016. godine, podaci pokazuju 304 uposlena u ovom preduzeću, od toga 261 na neodređeno, 41 na određeno vrijeme te dva pripravnika.

U KJKP „Rad“, u 2014. godini bilo je zaposleno 1.176 osoba, 2015. godine 1.162, a u 2016. godini 1.155. U istom periodu, u „BAG Energotehnici“ taj broj se kretao od 36 uposlenih u novembru 2014., preko 31 u 2015. godini do njih 29 u 2016. godini.

Sa dva pripravnika broj uposlenih u „Pokopu“ 2014. godine je iznosio 218, u narednoj 2015. godini je bio 207, a u 2016. godini taj broj, uključujući angažvanje dva pripravnika, taj broj je 206. Izvještaj Poreske uprave govori da je u novembru 2014. godine „Sarajevogas“ upošljvao 311 osobu, 2015. godine 302 osobe, a zadnji podaci iz 2016. godine govore o broju od 298 uposlenih.

„Toplane“ su 2014. godine imale 351 uposlenog, 2015. godine 348 uposlenih, a 2016. godine 355, od toga pet pripravnika i dva pripravnika na sufinansiranju.

U novembaru 2014. godine KJKP „Vodovod i kanalizacija“ imao je 900 uposlenih, prema podacima ove u Uprave, taj broj je 2015. godine iznosio 865, da bi broj uposlenih u 2016. bio 886.

Broj uposlenih u „Tržnicama pijacama“ 2014. i 2015. godine bio je 84 uposlena, u novembru su na evidenciji zaposlenih njih 82, uz pet pripravnika.

Izneseni podaci, u svom zbiru, posmatrano u dvogodišnjem periodu od novembra mjeseca 2014. godine do novembra 2016. godine bilježe ukupno 285 manje uposlenih u sektoru javne komunalne privrede Kantona Sarajevo. Sva preduzeća bilježe opadajući trend broja uposlenih, osim „Toplana“ gdje je taj broj povećan za četvero novouposlenih.

Na osnovu ovih pokazatelja Vlada Kantona Sarajevo želi dati javnosti prave informacije kada je riječ o brojčanom povećanju upošljavanja u ovom sektoru. I pored evidentno smanjenog broja uposlenih u komunalnoj privredi, Vlada stoji na stanovištu da su moguće i izvodive i dodatne mjere kadrovske racionalizacije, ne dovodeći u pitanje osnovne fukcije ovih preduzeća niti radna prava uposlenih.

Stvaranjem Holdinga komunalnih preduzeća, što je opredjeljenje ove Vlade i Skupštine Kantona uspostavit će se precizniji parametri u svim dijelovima poslovanja preduzeća ovog sektora, a što će se svakako odraziti i na kadrovske potrebe, u smislu krajnje racionalnog upravljanja ljudskim resursima.

Do tada, Vlada kroz formiranje posebne radne grupa sa zadatkom hitne izmjene akata i propisivanjem budućeg upošljavanja u ovom sektoru isključivo putem javnog konkursa, naglašava svoju namjeru da trend smanjenja broja uposlenih treba nastaviti, uz obavezu da nijedna vitalna komunalna funkcija time ne smije biti dovedena u pitanje, saopćeno je iz Vlade Kantona Sarajevo.