Godišnja deflacija u BiH 2,1 posto

0

U maju 2020. godine zabilježen je pad nivoa cijena u BiH. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,8%.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u maju 2020. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,2%, Obrazovanje 0,1% i Ostalih dobara i usluga za 0,2%.

Pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 0,5%, Odjeće i obuće za 0,5%, Stanovanja i režijskih izdataka 0,9%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,7% te Prijevoza za 3,7%.

Nivo cijena u maju 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine niži je za 2,1% (deflacija).

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,3%, Alkoholna pića i duhan za 5,7%, Zdravstvo za 1,1%, Komunikacije za 0,9%, Obrazovanje za 0,1%, Rekreacija i kultura za 0,6%, Restorani i hoteli za 2,3% te Ostala dobra i usluge za 0,3%.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,9%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 1,6% te Prijevoz za 14,6%, a prema podacima Agencije za statistiku BiH.