FBiH dobila najveći budžet dosad

0

Federacija Bosne i Hercegovine dobila je budžet za 2018. godinu kao akt potvrđen u oba doma Federalnog parlamenta koji stoga može stupiti na snagu.

U srijedu je budžet potvrdio Predstavnički dom, a danas i Dom naroda, oba na vanrednim sjednicama. Budžet je predložila Federalna vlada u najvećem dosadašnjem nominalnom iznosu od 2,88 milijardi KM.

Premijer Fadil Novalić, obrazlažući budžet članovima Parlamenta, naveo je da značajno više novca nego prije, gotovo deset posto cjelokupnog iznosa, treba da bude utrošeno u kapitalne investicije.

Budžet, veći za 135 miliona KM nego u 2017. godini, značajno je drugačiji od dosadašnjih, značajno će poduprijeti ekonomiju i rezultat je dosadašnjeg rada Vlade Federacije BiH, između ostalog na poboljšanju poslovnog ambijenta i restriktivnijoj fiskalnoj politici kad je riječ o troškovima, ustvrdio je premijer.

– To je kvalitetan, ali i više nego realan dokument -rekao je premijer Novalić.

Prihodi od indirektnih poreza su u odnosu na budžet 2017. povećani za pet posto odnosno za 80,4 miliona KM, a neporezni prihodi za 193,7 mil. KM.

– Budžetski rashodi povećani su za 166,2 miliona KM, međutim, posmatrajući pojedinačno, naglašavam da će i tokom 2018. godine fokus biti stavljen na restriktivnu budžetsku politiku i ograničavanje rasta tekuće potrošnje – Novalićeve su riječi.

Tekući rashodi smanjeni su za 22 miliona KM jer Vlada, po premijerovim navodima, namjerava i dalje provoditi politiku ograničenja povećanja broja uposlenih u federalnim organima uprave osim kod tri institucije, a to su Vrhovni sud, Federalno tužilaštvo i sudska policija. U ove tri institucije povećan je broj uposlenih za 65 (plus 13 novouposlenih u Vrhovnom sudu koji su planirani rebalansom budžeta FBiH za 2017. godinu), a razlog je početak rada posebnih odjela pri Vrhovnom sudu i Tužilaštvu Federacije BiH, odnosno implementacija seta antikoruptivnih zakona.

Ovo je isključivi razlog zašto je došlo do blagog porasta izdvajanja novca za plaće i naknade u 2018. godini, navodi Novalić.

– Jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Federacije BiH u narednom periodu je jačanje vladavine prava – zaključio je on.

Po riječima premijera FBiH, nepromijenjeni su ostali materijalni budžetski troškovi neophodni za funkcioniranje federalnih organa uprave.

Kad je riječ o razvojnoj komponenti budžeta za 2018., ulaganja u putnu infrastrukturu, odnosno projekte autocesta i brzih cesta, planirana su u iznosu od 183 miliona KM, a Vlada je izvore za ovaj projekt pronašla u akumuliranoj dobiti javnih preduzeća.

U cilju privlačenja investicija u pojedine lokalne zajednice, planirano je pet miliona KM za izgradnju industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave, a osim navedenih sredstava koja će biti usmjerena nižim nivoima vlasti, planirano je povećanje ukupnog iznosa koji se svake godine izdvaja za te namjene. Planirana suma za 2018.  godinu je 18 miliona KM kao budžetska podrška kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Nastavak aktivnosti ka povećanju zaposlenosti u Federaciji BiH planira se realizirati kroz projekt Programa podrške zapošljavanju finansiranog od Svjetske banke u iznosu od 12,7 miliona KM.

Cilj pojačanog ulaganja u željezničku infrastrukturu je nastavak pozitivnih pomaka u finansijskim, ali i drugim parametrima koji se bilježe u poslovanju Željeznica Federacije BiH, pa je budžetski transfer povećan za šest miliona na ime izmirenja obaveza preuzetih po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji Željeznica FBiH, što će značajno ojačati likvidnost ovog preduzeća.

– Dužni smo održavati i željezničku infrastrukturu, pa je 2,7 miliona KM planirano za elektrifikaciju željezničke pruge na dionici Bihać – Blatina – kazao je također federalni premijer obrazlažući budžet parlamentarcima.

 U cilju poboljšanja statusa mlađih kategorija stanovništva i potrebe za rješavanjem njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja, Vlada planira putem Union banke formirati posebnu kreditnu liniju s kamatnim stopama maksimalno do tri posto, koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja mlađih kategorija stanovništva. Planirano je da se sredstva u iznosu od 10 miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci udruže sa sredstvima banke kako bi se obezbijedila kreditna linija od oko 20 miliona KM.

Budžetski transferi za socijalne kategorije, boračke i neratne invalide, ostaju u dosadašnjem nivou, a šest miliona KM je predviđeno za pomoć zdravstvenim ustanovama.

Ukupni transferi koji se doznačavaju Zavodu PIO planirani su u iznosu od 258 miliona KM, za pet miliona KM više nego u 2017. godini.

Transfer drugim nivoima vlasti i fondovima za štete nastale uslijed poplava planiran je u iznosu od 1,8 miliona KM, odnosno za milion KM više nego prethodne godine.

Federalni premijer je konstatirao da je njegova vlada pristupila oprezno i konzervativno kad je riječ o finansiranju budžeta Federacije BiH za 2018. godinu te je finansiranje najvećim dijelom bazirala na domaćim izvorima, prvenstveno obveznicama planiranim u iznosu od 150 miliona KM.

– Naglašavam da se od ovog iznosa vrši refinansiranje 120 miliona KM obveznica koje nam dospijevaju u toku 2018. godine. Planirana je prodaja potraživanja u iznosu od 60 miliona KM i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 360 miliona KM jer su oni ekonomski najisplativiji, nemaju kamate ili je kamata negativna. Naglašavam da se i kod trezorskih zapisa radi o refinansiranju dospjelih obaveza i nema povećanja neto duga po ovom osnovu u odnosu na 2017. godinu – Novalićeve su riječi.

Kad je riječ o vanjskom zaduživanju, planirano je u iznosu od 43 miliona KM i najvećim dijelom se odnosi na doznačavanje novca od Svjetske banke.

– Naglašavam da planirane projekcije rasta GDP za 2018. godinu iznose 3,4 posto za BiH, odnosno 4,5 posto za Federaciju. Finansijska stabilnost budžeta jedan je od nultih prioriteta, a dokaz tome je  i činjenica da je Vlada u potpunosti sanirala akumulirani deficit budžeta koji smo zatekli u iznosu od 175 miliona KM te planiramo izmiriti i obaveze prema poljoprivrednicima, koje čak nisu bile ni evidentirane, odnosno nisu uopšte bile u finansijskim izvještajima – kazao je premijer.

Odgovorna fiskalna politika koju provodi Vlada FBiH ogleda se u konstantnom umanjenju vanjskog duga Federacije BiH budući da se zadnjih godina vrši značajno veći servis duga nego što se zadužuje. To se može vidjeti i u budžetu za 2018., gdje se planira servis duga, zajedno s kamatama, u iznosu od 1.241,3 miliona KM dok je zaduživanje, domaće i vanjsko, planirano u iznosu od 613 miliona, dakle u duplo manjem iznosu, zaključio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine obrazlažući članovima Parlamenta federalni budžet za 2018.

– Ova godina je od krucijalnog značaja, moramo učiniti sve da pokrenemo značajan investicioni zamah, a ovaj budžet se u tom smislu značajno razlikuje od dosadašnjih – zaključio je  premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Izvor. Federalna TV