Evo koga je sve danas imenovala Vlada FBiH

0

Vlada Federacije BiH donijela je danas niz odluka o imenovanjima. Evo o kojim pozicijama se radi: 

Data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za imenovanje Damira Krese, Džemala Bašića i Davora Bošnjaka za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje vršiloca dužnosti članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Stipe Prlića, Tarika Imamagića, Mufida Loje, Adnana Kuča, Armena Jačevića, Mesuda Ajanovića i Josipa Bulića za vršiloce dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga, data je i prethodna saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova ovog nadzornog odbora uime državnog kapitala, prije isteka mandata.

Danas je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca i to Luke Raguža za v.d. izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove, te Ademira Toromanovića za v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove. Prethodno je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjih članova Uprave Društva, prije isteka mandata.

Danas je data i prethodna saglasnost Nadzornom odboru Feroelektra d.d. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Dražena Laganina za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Vlada je prije ove odluke dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru za donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora, zbog isteka propisanog maksimalnog perioda obnašanja ove funkcije.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike doneseno je Rješenje kojim se privremeno imenuje Nadzorni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca u sastavu Mario Nenadić (predsjedavajući), Jasmina Zubić i Anita Paurić (članovi). Također, ovim rješenjem razrješavaju se dužnosti dosadašnji predsjedavajući i članovi ovog nadzornog odbora radi isteka mandata.

Federalna vlada donijela je i Rješenje o privremenom imenovanju Emine Ganić i Mirne Lalić Milanović (članovi), te Antonija Beusa (predsjenik) Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju do okončanja konkursnog postupka, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg saziva Upravnog odbora Fondacije.

U Koordinacijsko tijelo BiH za zaštitu i spašavanje iz Federacije BiH danas je Vlada FBiH imenovala pet članova, i to Mersudina Šećerovića (Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova), Renata Škrobu (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija), Gorana Čerkeza (Federalno ministarstvo zdravstva), Emira Raščića (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), te Murata Baručiju (Federalna uprava civilne zaštite).

Danas je doneseno i Rješenje kojim se imenuje Komisija u sastavu Vojin Mijatović (predsjednik), te Vedran Lakić, Amir Halilčević, Rasim Dostović i Mehmed Hasanović (članovi). Zadatak ove komisije je da sagleda cjelokupno stanje u RMU Banovići d.d. Banovići sa posebnim osvrtom na kadrovsku i tehničko-tehnološku mogućnost realizovanja planova poslovanja, te utvrdi eventualne slabosti i nedostatke u organizaciji procesa proizvodnje, zatim sagleda finansijski položaj privrednog društva, kao i da predloži rješenja za poboljšanje poslovanja u vezi sa ispunjenjem usvojenih planova. O preduzetim aktivnostima Komisija će sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva Pretis d.d. Vogošća za imenovanje Ekrema Kurtovića i Harisa Poračanina za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi neusvajanja godišnjeg izvještaja društva. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine privrednog društva Pretis d.d. Vogošća.

Na prijedlog ovog ministarstva data je i prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva Binas d.d. Bugojno za imenovanje Amera Brčića i Nermina Sabitovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi neusvajanja godišnjeg izvještaja društva. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine privrednog društva Binas d.d. Bugojno.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost da se za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenuju Zoran Zeljko (predsjednik), te članovi Admir Softić, Azra Pohara, Safet Sinanović, Muris Junuzović, Mario Gadžić i Igor Živko. Prethodno je data prethodna saglasnost Skupštini Razvojne banke FBiH za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora ove banke.

Danas je doneseno Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u sastavu Benjamin Kulovac (predsjednik), a članovi su Amela Kuskunović, Sabina Prevljak Bajić, Amel Pindžo, Dragan Stevanović, Elvir Ćatović, Diana Štimjanin Koldžo, Ajdin Zulić, Martina Grgić, Damir Šapina i Jasmin Šutković. Prethodno je doneseno Rješenja o razrješenju dosadašnjeg Upravnog odbora UKC Sarajevo.

Također, doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u sastavu Esad Fejzagić (predsjednik), te članovi Maida Galijatović i Bogomir Barbić. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg Nadzornog odbora UKC Sarajevo.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo danas je opunomoćen Ismet Demirović.