EPBiH sprema veliku “čistu” investiciju u srcu Bosne

0

Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Lilyana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicijske banke (EIB), potpisali su Sporazum o saradnji za finansiranje konsultantske usluge procjene kritičnih staništa na lokalitetu buduće Vjetroelektrane Vlašić.

Ugovorom su definisani uslovi za realizaciju finansijske saradnje i konsultantske usluge.

U okviru Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI-Economic Resilience Initiative) Evopska investicijska banka je za realizaciju konsultantske usluge odobrila grant sredstva u iznosu 300.000 eura.

Cjelokupan postupak ugovaranja i odluke o izboru ugovarača, upravljanja ugovorom i plaćanja konsultantskih usluga će provesti EIB u skladu sa svojim politikama, pravilima i procedurama nabavke.

Ugovor će biti zaključen između EIB i izabrane konsultantske kompanije.

Elektroprivreda BiH će biti uključena u proces definisanja tehničkih specifikacija, što podrazumijeva i saglasnost na TOR, koje će EIB koristiti u tenderskoj dokumentaciji i praćenju i nadzoru nad realizacijom ugovora i blagovremeno dostavljati odluke i informacije banci i konsultantu za potrebe izvršavanja usluga.  

Sporazuma o saradnji između EIB i Elektrorpivreda BiH za finansiranje konsultantske usluge procjene kritičnih staništa na  lokalitetu buduće Vjetroelektrane Vlašić, pripremljen je u skladu sa zaključcima sa Procjenjivačke misije obavljene sa bankama KfW i EIB u toku 2020.godine i zatražene podrške od EIB sa fokusom na okolinske i socijalne aspekte u toku pripremne faze projekta.