Dopunjena odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice

0

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dopunila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila – Vlakovo – Mostarsko raskršće.

Ovo je urađeno jer je na trasi Sarajevske obilaznice došlo do izmjene projektnog rješenja, a samim tim i do izmjene i dopune elaborata eksproprijacije za potrebu njene izgradnje iz novembra 2021. godine, kojim su obuhvaćene nove parcele ili dijelovi ranije potrebnih u manjim površinama.

Naročito je važno da nekretnine koje su predmet eksproprijacije nadležni organ svojim aktom precizno odredi, a radi izgradnje objekata.

Kako bi bilo omogućeno pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta, prema dopuni elaborata eksproprijacije Sarajevske obilaznice na ovoj dionici, bilo je potrebno da Vlada dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila – Vlakovo – Mostarsko raskršće.