Bh. Telecom dijeli 70 miliona KM dioničarima, ko će dobiti najviše novca

0

Danas je u prostorijama BH Telecoma održana press konferencija na kojoj je predstavljeno finansijsko poslovanje BH Telecoma u 2023. godini i poslovanje u I kvartalu 2024. godine kao i  planovi aktivnosti i planovi korporacije za naredni period.

BH Telecom je u 2023. godini ostvario ukupan prihod od 530,5 miliona KM, što predstavlja rast od 20,5 miliona KM ili 4 posto u odnosu na godinu ranije i ostvaren je u visini plana za 2023. godinu.

Ostvarena bruto dobit BH Telecoma za 2023. godinu iznosi 52,7 miliona KM i manja je za 8,4 miliona KM ili za 14 posto u odnosu na prošlu godinu i 3,6 miliona ili 6 posto manja od planirane. EBITDA je ostvarena u visini od 147,8 miliona KM i zabilježila je rast od 1 posto u odnosu na godinu ranije.

Pad dobiti BH Telecoma u 2023. godini je primarno rezultat povećanja plata zaposlenih uslijed usklađivanja osnovice sa godišnjom stopom inflacije u skladu sa Kolektivnim ugovorom, a što je rezultiralo povećanjem troškova za 12,8 miliona KM.

– Osim toga, nova Uprava je, s ciljem da prikaže objektivno finansijsko stanje kompanije izvršila detaljnu analizu postojećih sredstava i obaveza, ugovora te, u skladu sa preporukama revizora i Međunarodnim računovodstvenim standardima identificirala potrebu za dodatnim rezervisanjem za sudske sporove u iznosu od 5,4 miliona KM – rečeno je.

Također, identifikovana su sredstva koja su već ranije ispunila uslove za stavljanje u  upotrebu te je izvršeno njihovo aktiviranje što je, uz nove kupovine, rezultiralo rastom troškova amortizacije za 4 miliona KM.  Dodatno, izvršeno je umanjenje vrijednosti softwarea za milion KM, za koji je utvrđeno da ne pruža sve funkcionalnosti, navedeno je na konferenciji.

Isplata dividende dioničarima

Ove godine će iz dobiti BH Telecoma za 2023. godinu kao i iz akumulirane dobiti iz ranijeg perioda biti isplaćeno ukupno 70 miliona KM dividende, i to 63 miliona KM prema većinskom vlasniku kapitala, Vladi FBiH i 7 miliona KM malim dioničarima.

Rezultati poslovanja u prvih pet mjeseci ove godine

Na press konferenciji v.d. generalni direktor BH Telecoma, Amel Kovačević je prezentirao finansijske pokazatelje u tekućoj 2024. godini. Ostvarena bruto dobit za prvi kvartal ove godine iznosi 13,6 miliona KM i veća je za 3,7 miliona KM ili za 37 posto u odnosu na bruto dobit u istom periodu prošle godine.

Ostvarena bruto profitna marža je iznosila 10,33 posto, što je porast za 27,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je ostvarena EBITDA marža 27,5 posto i u odnosu na isti period prethodne godine veća  je za 2,2 posto.

Ukupni rashodi u prvom kvartalu ostvareni su u iznosu 118,4 milion KM, što je više za 5,6 miliona KM ili za 5 posto u odnosu na ostvarenje iz istog perioda 2023. godine

– BH Telecom je u prvih pet mjeseci ove godine ostvario ukupne prihode u iznosu od 223,4 miliona KM, koji su za 14,4 miliona KM ili za 7 posto veći u odnosu na ostvarenje iz istog perioda 2023. godine – istakao je Kovačević.

Ključne aktivnosti menadžmenta BH Telecoma 2024/2025

Kovačević je naglasio da je strateško opredjeljenje BH Telecoma kontinuirano ulaganje u kvalitetu infrastrukture, prvenstveno u proširenje optičke mreže, kao i neophodno proširenje kapaciteta mobilne mreže i pripreme za 5G mrežu i zadovoljstvo korisnika čime se postavljaju temelji za budućnost i omogućava dugoročan rast korporacije.

– BH Telecom će u narednom periodu provesti tri ključne aktivnosti kako bi osigurao dugoročnu održivost  na tržištu; prva je reorganizacija korporacije koja će nas približiti tržištu i našim korisnicima,  a koja će se provesti do kraja 2024.godine, druga aktivnost se odnosi na širenje širokopojasne optičke mreže i proširenje kapaciteta mobilne mreže kako bi cjelokupno bh. društvo bilo povezano kvalitetnim internetom i treća se odnosi na digitalni razvoj i inovativna rješenja. Vizija da postanemo vodeći digitalni integrator bh. društva je zaista ambiciozna i obavezuje nas da gradimo strateška partnerstva sa javnim i privatnim sektorom u Bosni i Hercegovini ali i šire, a sve u cilju kreiranja platformi koje će omogućiti uspostavu digitalnog društva – naglasio je Kovačević.