Fabrika duvana Banjaluka se povlači sa berze

0

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske odobrila je Fabrici duvana Banjaluka pretvaranje iz otvorenog u zatvoreno akcionarsko društvo.

U rješenju Komisije, koje je objavljeno na sajtu Banjalučke berze, navedeno je da će nakon dobijanja ove dozvole akcije Fabrike duvana biti povučene sa berze.

Fabrika duvana dostavila je Komisiji 11. februara zahtjev za odobrenje pretvaranja u zatvoreno akcionarsko društvo.

„Uvidom u zahtjev i dostavljenu dokumentaciju Komisija je zaključila da je Skupština akcionara Fabrike duvana 28. decembra prošle godine donijela odluku o pretvaranju u zatvoreno akcionarsko društvo glasom akcionara Blagoevgrad-BT IZ Bugarske sa 100% akcija sa pravom glasa i da je emitent uskladio svoju organizaciju i poslovanje u formi zatvorenog akcionarskog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima“, navedeno je u rješenju Komisije.

Za razliku od otvorenog, zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica. Zatvoreno akcionarsko društvo može imati najviše 100 akcionara.

Osim toga, zatvoreno društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom ili na drugi način nuditi svoje akcije javnim putem.

Bugarska kompanija „Bulgartabak“ postala je stoodstotni vlasnik Fabrike duvana Banjaluka polovinom prošle godine, nakon što je na osnovu sudskog rješenja izvršen prenos akcija manjinskih akcionara na ovu bugarsku holding kompaniju.