Poništeno Rješenje Vijeća za državnu pomoć o nezakonitosti garancije za kredit za izgradnju Bloka 7

0

Sud BiH poništio je Rješenje Vijeća za državnu pomoć BiH kojim je utvrđeno da državna pomoć u obliku garancije JP Elektroprivreda BiH za kreditno zaduženje za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“, nije u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH.

Presudom Suda BiH svako pravno dejstvo Rješenja je stavljeno van snage i predmet vraćen Vijeću na ponovno postupanje po svim primjedbama za svaki propust koji je učinjen u postupku donošenja.

Tužbu pred Sudom BiH pokrenulo je Federalno ministarstvo finansija kao davalac garancije, kojem je poništenim Rješenjem bilo naloženo da poduzme mjere za povrat navodno nezakonito dodjeljene pomoći. Na osnovu predočenih dokaza Sud BiH je ovaj nalog  utvrdio spornim i netačnim, jer državna pomoć nije ni data na korištenje. 

Vijeće za državnu pomoć BiH je osporeno Rješenje donijelo slijedeći odluku Ministarskog vijeća Energetske zajednice da je garancija za kreditno zaduženje za izgradnju Bloka 7 nezakonita državna pomoć. Vijeće za državnu pomoć BiH je ovim postupkom poništilo svoje prvobitno pravosnažno Rješenje kojim zakonitost garancije nije dovedena u pitanje.  

Podsjećamo, Sekretarijat Energetske zajednice pokrenuo je 2018.godine postupak protiv BiH tvrdeći da je Vlada FBiH učinila prekršaj, jer je davanjem garancije dovela JP Elektroprivreda BiH u navodno povoljniji položaj u odnosu na druge učesnike koji bi se bavili istim poslom,  da garancija ima elemente državne pomoći jer nije data po tržišnim uslovima i da nije u skladu s pravilima EU.  

Postupak je vođen uz niz procesnih i drugih nezakonitosti od strane Sekretarijata, ne uvažavanjem dokaza predočenih od strane pravnog tima koji je zastupao BiH da je garancija izdata pod istim tržišnim uslovima pod kojim bi i banka izdala bankarsku garanciju, u skladu sa zakonom BiH, svim procedurama i postupcima. 

JP Elektroprivreda BiH je za garanciju i naknadu za njeno izdavanje Vladi FBiH uplatila 48 miliona KM uz prihvatanje komercijalnih uslova. U pitanju je iznos koji bi morao biti plaćen bilo kojoj banci i uslovima koji bi morali biti prihvaćeni od bilo koje banke.